* شماره بخشنامه : ۵۹ / ۱۴۰۱ / ۲۰۰

* تاریخ : ۲۷ / ۱۲ / ۱۴۰۱

* موضوع :نحوه استرداد مالیات و عوارض خرید برای صادرات مواد خام و مواد اولیه تولید موضوع تبصره (۲) ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰

با توجه به مفاد تبصره (۲) ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و نظر به ابهام مطرح شده درخصوص استرداد مالیات و عوارض خرید برای صادرات مواد خام و مواد اولیه تولید، به منظور وحدت رویه مقرر می دارد:

بر اساس تبصره (۲) ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، استرداد مالیات و عوارض خرید برای صادرات مواد خام و مواد اولیه تولید که در فهرست مربوط به ماده (۱۴۱) قانون مالیات های مستقیم ذکر شده اند،ممنوع است. فهرست مواد خام و کالاهای نفتی موضوع مفاد ماده (۱۴۱) قانون مالیات های مستقیم به موجب مصوبه شماره ۵۸۶۸۳۵۴۵۳۷هـ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ هیات محترم وزیران تعیین و در قالب بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۲۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۴ این سازمان ابلاغ شده است. بنابراین در صورتی که صادرات مودی از مصادیق مواد خام و مواد اولیه تولید مندرج در فهرست فوق و یا مصادیقی که متعاقبا در اجرای ماده (۱۴۱) قانون مالیات های مستقیم اعلام می شود، باشد، مالیات و عوارض پرداختی مربوط به صادرات آنها، وفق قوانین و مقررات موضوعه قابل استرداد نخواهد بود.

بدیهی است اعمال ترتیبات مقرر در تبصره (۲) ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ درخصوص فهرست های مواد و محصولات مربوط به تصویب نامه های شماره ۱۱۷۵۱۸۵۹۱۵۶هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ و شماره ۱۳۳۲۹۱۶۰۳۳۴هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ هیات محترم وزیران موضوع بند (ث) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و بند (ص) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، مادامی که در فهرست مربوط به ماده (۱۴۱) قانون مالیات های مستقیم (موضوع بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۲۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۴) درج نشده است، موضوعیت ندارد.

ماده های مرتبط