* شماره بخشنامه : ۶۴۹۵۳ / ۲۰۰ / د

* تاریخ : ۱۰ / ۱۰ / ۱۴۰۱

* موضوع : ارسال آیین نامه اجرایی تبصره ۶ بند ح ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (رفع تعهد ارزی)

به پیوست تصویر آیین نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تصویب نامه شماره ۱۷۰۶۲۳۶۰۰۷۰هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ هیأت محترم وزیران برای اجرا ارسال می شود.

لازم به ذکر است بر اساس مفاد قسمت اخیر تبصره (۶) بند (ح) ماده ۲ مکرر قانون مذکور، برخورداری از کلیه معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات و هرگونه جایزه و مشوق های صادراتی به تناسب میزان ایفای تعهد موضوع این تبصره است.

ماده های مرتبط