* شماره بخشنامه : ۶۸۱۳۳ / ۲۰۰ / د

* تاریخ : ۲۵ / ۱۰ / ۱۴۰۱

* موضوع : ابلاغ تصویب نامه شماره ۱۶۷۰۰۰۵۹۹۹۰ هـ در خصوص پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصاد، تعاون کار و رفاه اجتماعی در اجرای بند الف تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱/ نقل و انتقال سهام متعلق به دولت در بنگاه های قابل واگذاری

ادارات کل امور مالیاتی

به پیوست تصویر تصویب‌نامه شماره ۱۶۷۰۰۰۵۹۹۹۰هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ هیأت محترم وزیران در اجرای بخش پایانی بند (الف) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور برای اجرا ارسال می‌شود.

     بر ‌اساس ماده (۱۱) تصویب‌نامه مذکور، نقل و انتقال سهام موضوع این تصویب‌نامه خارج از ساعت معاملات و خارج از اتاق پایاپای، انجام خواهد گرفت. کلیه کارمزد، هزینه‌‌های نقل و انتقال و توثیق سهام موضوع این تصویب‌نامه بر عهده انتقال دهنده بوده و نقل و انتقال این سهام از پرداخت مالیات معاف می‌باشد.

ماده های مرتبط