* شماره بخشنامه : ۶۰۷۸۶ / ۲۱۴ / د

* تاریخ : ۲۲ / ۰۹ / ۱۴۰۱

* موضوع : ارائه اظهارنامه مالیاتی طبق مقررات مربوط به همراه اعتراض به برگ تشخیص

همان گونه که آگاهی دارید قانون گذار مطابق قسمت اخیر ماده (۹۷) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مقرر نموده است: «درصورتی که مودی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی بر اساس فعالیت و اطالعات اقتصادی کسب شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام میکند. در صورت اعتراض مودی چنانچه ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مودی طبق مقررات این قانون مورد بررسی قرار میگیرد.» بنابراین ضروریست نمایندگان محترم هیأت های حل اختلاف مالیاتی در زمان تشکیل جلسه رسیدگی به اعتراض مودیان مزبور بدوا از تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد در موعد مقرر و مطابق مقررات مربوط توسط مودی اطمینان حاصل نموده و سپس اقدام به رسیدگی به اعتراض به عمل آمده و صدور رأی در چارچوب مقررات نمایند. نظارت بر حسن اجرای مراتب معنونه به عهده مدیران محترم دادرسی مالیاتی می باشد.

ماده های مرتبط