* شماره بخشنامه : ۵۸۳۹۵ / ۲۷۰ / د

* تاریخ : ۱۳ / ۰۹ / ۱۴۰۱

* موضوع : ایجاد امکان انجام تقسیط بدهی و ثبت اعتراض مالکان خودروهای گران قیمت

حسب مجوز و دستور شماره ۴۷۹۰۹/۲۰۰/د مورخ ۰۴/۰۸/۱۴۰۱ رئیس کل محترم سازمان مبنی بر امکان تقسیط بدهی مالکان خودروهای سواری و وانت دوکابین موضوع بند (ش) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ از یک تا شش ماه به انتخاب مودی در پرتال سازمان; به استحضار می رساند، امکان مذکور در سامانه مالیات بر خودروهای سواری گران قیمت توسعه یافته و در درگاه ملی خدمات الکترونیک مودیان (ir.gov.tax.my) راه اندازی گردیده است. مودیان محترم مالیاتی می توانند مطابق راهنمای ضمیمه با مراجعه به کارتابل الکترونیکی خود نسبت به پرداخت مالیات مربوطه بصورت نقدی با یک فقره قبض مالیاتی و یا به صورت تقسیط تا شش فقره قبض مالیاتی اقدام کنند. در صورت عدم پذیرش مالیات مقطوع تعیین شده، مودی میتواند نسبت به ثبت اعتراض در کارتابل الکترونیکی خود اقدام تا پرونده وی از طریق سامانه وصول و اجرا به هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۲۱۶ ارسال گردد، پس از بررسی نهایی پرونده در هیأت و تعیین مالیات نهایی، مودی می بایست با مراجعه مجدد به کارتابل خود، مالیات مربوطه را تا شش قسط و بصورت قبوض نقدی تقسیط و در سر رسیدهایی که سامانه مشخص می سازد، پرداخت کند. با عنایت به اینکه این سامانه بر مبنای عدم حضور مودی در ادارات امور مالیاتی طراحی شده، امکان تحویل فیزیکی چک در آن پیش بینی نشده است; در صورتی که ادارات کل امور مالیاتی جهت دریافت این مالیات چک دریافت نموده باشند، می بایست نسبت به عودت چک به مودی و راهنمایی ایشان برای تقسیط بدهی به درگاه ملی خدمات الکترونیک مودیان اقدام نمایند.

ماده های مرتبط