سوالات متداول پایانه فروشگاهی

اشخاص مشمول اجرا قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان کدامند ؟

کلیه صاحبان مشاغل ( صنفی - و غیر صنفی ) و اشخاص حقوقی موضوع فصل چهارم و پنجم باب سوم قانون مالیات مستقیم

پایانه فروشگاهی شامل چه وسایلی می شود ؟

رایانه، دستگاه کارتخوان بانکی، درگاه پرداخت الکترونیکی یا هر وسیله دیگری که امکان اتصال به شبکه های الکترونیکی پرداخت رسمی کشور و سامانه مودیان را داشته باشد.

آیا پایانه فروشگاهی امکان صدور صورتحساب را دارد ؟

بلی، در بند ب ماده ۱ قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان، پایانه فروشگاهی امکان صدور صورتحساب الکترونیکی برخوردار می باشد.

آیا اشخاص مشمول قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان می تواند حساب بانکی دیگران را اعلام کنند ؟

خیر، در راستای ماده ۱۰ قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان، اشخاص مشمول مکلفند شماره حساب یا حساب بانکی و شناسه یکتای دستگاه های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی مورد استفاده فعالیت شغلی خود را به سازمان اعلام کنند.

زمانی که مودی شماره حساب بانکی خود را تغییر دهد چگونه باید به سازمان امور مالیاتی اعلام کند ؟

در راستای تبصره ماده ۱۰ قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان، در موارد استفاده از حساب بانکی یا دستگاه کارتخوان یا درگاه  پرداخت الکترونیکی جدید، اشخاص مشمول مکلفند اطلاعات آن ها را بلافاصله از طریق کارپوشه خود در سامانه مودیان به سازمان اعلام کنند.

آیا برای دریافت دستگاه پوز می بایست ثبت نام مالیاتی انجام داد ؟

بله، در راستای تبصره ماده ۱۱ بانک مرکزی و حسب مورد کلیه بانک ها و ارائه دهندگان خدمات پرداخت موظفند مشخصات بهره برداران کلیه دستگاه های کارتخوان و پایانه های پرداخت الکترونیکی را به سازمان اعلام کنند.

اگر به هر دلیلی دستگاه پوز خراب شود یا واحد کسب و کار تعطیل شود چگونه باید اعمال کرد ؟

در راستای ماده ۱۳ قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان اشخاص مشمول مکلفند مراتب را ظرف مدت ۱۰ روز از توقف بهره برداری از طریق کارپوشه خود در سامانه مودیان حسب مورد به سازمان یا شرکت معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی اعلام کنند.

اگر مودی مشمول قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان آدرس محل فعالیت خود را تغییر دهد چگونه باید اعلام کند ؟

در راستای ماده ۱۴ اشخاص مشمول نسبت به تغییر شغل یا محل فعالیت، تغییر مالکیت یا اجاره واحدکسب و کار اقدام میکند مکلف است ظرف مدت ۱۰ روز تغییرات انجام شده را از طریق کارپوشه خود در سامانه مودیان حسب مورد سازمان یا شرکن معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی اعلام نمایند.

اگر مودی مشمول قانون پایانه فروشگاهی آدرس محل فعالیت و دستگاه پوز خود را تغییر دهد و به سازمان امور مالیاتی اعلام نکند، آیا مشمول جریمه مالیاتی می شود ؟

در قانون مالیات مستقیم به جریمه ای نسبت به این موضوع اشاره ای نشده، اما در راستای ماده ۲۲ قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان معادل ۱ درصد مبلغ فروش گزارش نشده یا معادل ۱۰ میلیون ریال، هر کدام بیشتر باشد.

اگر اشخاصی که مشمول قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان می باشند، و از پایانه فروشگاهی استفاده نکنند چگونه اعمال میشود ؟