* شماره بخشنامه : ۵۱ / ۱۴۰۱ / ۲۰۰

* تاریخ : ۲۸ / ۱۰ / ۱۴۰۱

* موضوع : اعلام مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره‌گذاری، عوارض سالانه و مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت‌های تولید داخل یا وارداتی موضوع مواد  (۲۸)، (۲۹)  و (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰  و ماده (۱۷) قانون مالیات‌های مستقیم

در اجرای تبصره (۱) ماده (۲۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، بدینوسیله فایل الکترونیکی حاوی مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره ‌گذاری، عوارض سالانه و مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت ‌های تولید داخل یا وارداتی موضوع مواد (۲۸)، (۲۹) و (۳۰) قانون مذکور و ماده (۱۷) قانون مالیات‌ های مستقیم، به شرح جداول ذیل برای اجرا در سال ۱۴۰۲ ارسال می شود;

۱ – مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره‌گذاری، عوارض سالانه و عوارض سالانه آلایندگی انواع خودروهای سبک و سنگین تولید داخل.

۲ – مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره‌گذاری، عوارض سالانه و عوارض سالانه آلایندگی انواع خودروهای سبک و سنگین وارداتی.

۳ – مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره‌گذاری، عوارض سالانه و عوارض سالانه آلایندگی انواع موتورسیکلت‌های تولید داخل.

۴ – مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره‌گذاری، عوارض سالانه و عوارض سالانه آلایندگی انواع موتورسیکلت‌های وارداتی.

۵ –  مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و سنگین تولید ‌داخل.

۶ –  مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و سنگین وارداتی.

۷ – مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال انواع موتورسیکلت‌های تولید ‌داخل.

۸ – مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال انواع موتورسیکلت‌های وارداتی.

شایان ذکر است; در اجرای تبصره (۱) ماده (۲۸) قانون صدرالاشاره، ماخذ مالیات و عوارض برای وسائط نقلیه ‌ای که جدیدا تولید یا وارد می‌شوند، توسط دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی این سازمان تعیین و اعلام می شود.

فایل الکترونیکی پیوست این بخشنامه، در تارنمای مالیات بر ارزش افزوده به آدرس www.vat.ir در بخش اطلاعیه ها و بخشنامه ها و همچنین پورتال سازمان امور مالیاتی کشور به نشانیwww.Intamedia.ir در قسمت پایگاه قوانین و مقررات مالیاتی قابل دسترس می باشد.

ماده های مرتبط