* شماره بخشنامه : ۲۲۹۱۸ / ۲۱۰ / ص

* تاریخ : ۲۶ / ۱۰ / ۱۴۰۱

* موضوع : ارسال تصویر دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۲۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مدیران کل محترم امور مالیاتی

به پیوست تصویر دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۲۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال اطلاق عبارت «با سر رسید حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰» مذکور در بند ۵ ماده ۳ آیین نامه اجرایی موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۵۳۶۵۸۷۱۵هـ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ هیات محترم وزیران، برای رعایت مفاد آن ارسال می‌شود.

ماده های مرتبط