شماره: ۶۴۸۰۲/۱۳۰۴۳/۴/۳۰
تاریخ: ۱۶/۱۱/۱۳۷۴
پیوست:
 
چون درخصوص مطالبه مالیات بر درآمد حقوق و نحوه حل اختلاف و مسئله مرور زمان آن ابهاماتی بروز نموده است لذا جهت رفع ابهام لزوما متذکر میگردد : مطابق مقررات ماده ۹۰قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ در موارد تخلف کارفرما از تکالیف مقرر در ماده ۸۵قانون مذکور ، مالیات متعلق با رعایت مقررات ماده ۱۵۷قانون مذکور قابل مطالبه است و بنا به تصریح ماده ۹۰ مزبور ، چنانچه پرداخت کنندگان حقوق ظرف سی روز ازتاریخ مطالبه مالیات اعتراض نمایند ، این اعتراض قابل طرح در هیات حل اختلاف مالیاتی ذیربط بوده و در نتیجه مقررات ماده ۲۳۸قانون یاد شده دراین مورد جاری نمی باشد . النهایه در مواردیکه با اسناد و مدارک مربوط اثبات شود که مالیات متعلق توسط کارفرما بموقع کسر ولی بحساب مربوط واریز نگردیده است ، وصول این مالیات از کارفرما مشمول مرور زمان نخواهد بود. ضمنا یادآورمی شود در موارد مطالبه مالیات حقوق ازپرداخت کنندگان حقوق بایستی مقررات ماده ۲۳۷قانون مالیاتهای مستقیم دقیقا رعایت و مستندات مطالبه مالیات بخصوص نام و مشخصات و سمت حقوق بگیران و نیز مدت اشتغال و میزان حقوق هر یک در گزارش مربوط قید گردد. مفاد این بخشنامه به تائید هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی نیز رسیده است .
 
 
داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای مالیاتی
پخش ویدیو

مقررات مرتبط

بخشنامه: ۳۰/۴/۲۵۵۵/۱۴۹۶۲

شماره: ۳۰/۴/۲۵۵۵/۱۴۹۶۲تاریخ: ۱۳۷۰/۰۴/۰۸پیوست: اداره کل نظرباینکه براساس بند۱ بخشنامه شماره ۵۶۱۷۴/۳۸۵۶-۵/۳۰مورخ ۵/۱۱/۷۰ آخرین مهلت صدور برگ

جزئیات »

ماده های مرتبط