* شماره آینن نامه : ۱۴۲۱۷۵ / ت ۶۰۶۳ هـ

* تاریخ : ۱۰ / ۰۸ / ۱۴۰۱

* موضوع : آئین نامه اجرایی بند ز تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۱

ماده ۱ ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 

۱ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور. 

۲ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور. 

ماده ۲ ـ وزارت نفت (از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران) مکلف است معادل یکصد و نود هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۹۰) ریال نفت خام از محل منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران در اختیار پالایشگاه ها قرار داده و به میزان آن به صورت ماهانه مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) در اختیار دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۳) این آیین نامه تحویل دهد. 

تبصره ۱ ـ وزارت نفت از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران مکلف است نفت خام تحویلی به پالایشگاه ها را در حساب های فی مابین خود و خزانه داری کل کشور اعمال و آن را از محل خوراک تحویلی تسویه نماید. 

تبصره ۲ ـ قیمت هر تن مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) تحویلی به دستگاه های اجرایی موضوع این آیین نامه هفتاد و پنج میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۷۵) ریال تعیین می­گردد. شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران موظف است مابه التفاوت این قیمت با میانگین وزنی ماهانه قیمت های معاملاتی مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) در بورس را از طریق تعدیل قیمت نفت ماهانه خوراک پالایشگاه ها جبران و اعمال حساب نماید. در ماه هایی که معامله انجام نشده است، قیمت های پایه عرضه در بورس ملاک عمل قیمت های معاملاتی خواهد بود. 

تبصره ۳ ـ تسویه حساب مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) تحویل شده به دستگاه ها در سال ۱۴۰۰ نیز به ترتیب مذکور در این ماده تنفیذ می گردد. 

تبصره ۴ ـ مکان تحویل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به دستگاه های اجرایی با هماهنگی وزارت نفت تعیین می شود. 

تبصره ۵ ـ هزینه تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر یا خاکپوش (مالچ) با احتساب مالیات بر ارزش­ افزوده، نباید بیشتر از بیست درصد (۲۰%) وزنی به شرح مندرج در قانون محاسبه شود. 

ماده ۳ ـ دستگاه های اجرایی موظف به مبادله موافقت نامه به صورت تملک دارایی های سرمایه ای (از محل سایر منابع) با سازمان بر اساس سهم ریالی به شرح مندرج در جدول زیر ظرف یک­ماه از تاریخ ابلاغ این آیین­نامه می باشند: 

ردیف عنوان دستگاه اجرایی معادل ریالی مواد اولیه قیر تحویلی (ارقام به هزار میلیارد ریال)  

وزارت راه و شهرسازی ۲ر۹۱  

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ۳۸  

وزارت کشور (سازمان ذی ربط) ۳ر۳۲  

بسیج سازندگی ۳ر۱۳  

وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور) ۵ر۹  

وزارت جهاد کشاورزی (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور) ۸ر۳  

وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی) ۹ر۱ جمع ۱۹۰ 

تبصره ـ در صورت عدم مبادله موافقت نامه توسط دستگاه های اجرایی در زمان مقرر، وزارت نفت موظف است پس از دریافت گزارش سازمان مبنی بر عدم مبادله موافقت نامه، از تحویل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به دستگاه اجرایی ذی ربط خودداری کند. 

ماده ۴ ـ فروش و سایر راه های انتقال مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) از جمله معاوضه و تهاتر توسط دستگاه های اجرایی به هر شکل ممنوع است و مواد دریافتی صرفاً باید به مصرف موارد مذکور در بند (ز) تبصره (۱) قانون برسد. 

تبصره ۱ ـ دستگاه های اجرایی موظفند هزینه های تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر یا خاکپوش (مالچ) را از محل اعتبار مصوب خود تأمین نمایند. در صورت عدم تکافوی منابع مذکور، تهاتر بخشی از مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) برای پوشش هزینه تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر یا خاکپوش (مالچ) تا سقف بیست درصد (۲۰%) وزنی بلامانع است. درخصوص راه­های روستایی و نوسازی مدارس و دانشگاه فرهنگیان سقف مزبور تا سی درصد (۳۰%) بلامانع است. 

تبصره ۲ ـ دیون وزارت راه و شهرسازی به قیرسازان در سال های گذشته، با رعایت قوانین و مقررات مربوط حداکثر تا مبلغ ده هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰) ریال از طریق تحویل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیمت روز از سرجمع سهمیه وزارت راه و شهرسازی و بر اساس اولویت تسویه بدهی بدهکاران مسجل بر اساس زمان ایجاد آن قابل تأدیه می باشد. 

ماده ۵ ـ دستگاه های اجرایی موظفند سهم استان ها را ظرف یک­ماه تعیین و به ادارات کل استانی خود اعلام نمایند. دستگاه های اجرایی با توجه به پیشرفت فیزیکی طرح ها و اولویت های مدنظر، مجاز به مدیریت و زمان­بندی تخصیص مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) تحویلی به استان ها می­باشند. 

ماده ۶ ـ تسویه حساب دستگاه های اجرایی با پیمانکاران بابت قیرهای (وکیوم باتوم) تحویل شده، براساس ضوابط مندرج در بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۱۹۰۰۰۹ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۲ و اصلاحات بعدی آن سازمان انجام می­شود. 

ماده ۷ ـ اجرای این آیین نامه نباید موجب کاهش منابع موضوع بند (ب) تبصره (۱) و تبصره (۱۴) قانون شود. 

ماده ۸ ـ ایجاد تعهد مازاد بر سهم تعیین شده در بند (ز) تبصره (۱) قانون و همچنین ایجاد دیون توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۳) این آیین نامه ممنوع است. 

ماده ۹ ـ دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۳) این آیین نامه مکلف به ارائه گزارش هر سه ماه یک­بار عملکرد این آیین­نامه شامل میزان قیر مصرف شده به تفکیک طرح (پروژه) و در چهارچوب استانی و ملی، به کمیسیون های انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شورای اسلامی و سازمان می­باشد. 

ماده های مرتبط