بخشنامه ۱۶ / ۹۹ / ۲۰۰
 jhgjkgmb 
 

مقررات مرتبط

بخشنامه: ۳۰/۴/۲۵۵۵/۱۴۹۶۲

شماره: ۳۰/۴/۲۵۵۵/۱۴۹۶۲تاریخ: ۱۳۷۰/۰۴/۰۸پیوست: اداره کل نظرباینکه براساس بند۱ بخشنامه شماره ۵۶۱۷۴/۳۸۵۶-۵/۳۰مورخ ۵/۱۱/۷۰ آخرین مهلت صدور برگ

جزئیات »

مقررات مرتبط

ماده ۱۰۰

‌ماده ۱۰۰ – مؤدیان موضوع این فصل این قانون مکلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به

جزئیات »