بخشنامه ۱۶ / ۹۹ / ۲۰۰
 jhgjkgmb 
 

مقررات مرتبط

بخشنامه: 30/4/2555/14962

شماره: 30/4/2555/14962تاریخ: 1370/04/08پیوست: اداره کل نظرباینکه براساس بند1 بخشنامه شماره 56174/3856-5/30مورخ 5/11/70 آخرین مهلت صدور برگ

جزئیات »

مقررات مرتبط

ماده 100

‌ماده 100 – مؤدیان موضوع این فصل این قانون مکلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به

جزئیات »