* شماره بخشنامه : 22918 / 210 / ص

* تاریخ : 26 / ۱۰ / ۱۴۰۱

* موضوع : ارسال تصویر دادنامه شماره 140109970905811423 مورخ 1401/08/17 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مدیران کل محترم امور مالیاتی

به پیوست تصویر دادنامه شماره 140109970905811423 مورخ 1401/08/17 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال اطلاق عبارت «با سر رسید حداکثر تا پایان سال 1400» مذکور در بند 5 ماده 3 آیین نامه اجرایی موضوع تصویب نامه شماره 1253658715هـ مورخ 1400/02/07 هیات محترم وزیران، برای رعایت مفاد آن ارسال می‌شود.

ماده های مرتبط

ماده 17

ماده 17– اموال و دارایی ­هایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا

جزئیات »