شماره: 30/4/2555/14962
تاریخ: 1370/04/08
پیوست:
 
اداره کل
نظرباینکه براساس بند1 بخشنامه شماره 56174/3856-5/30مورخ 5/11/70 آخرین مهلت صدور برگ تشخیص مالیات بردرآمد سنوات 68 و69 مودیانیکه بموقع از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نموده اند پایان شهریورماه 71 تعیین شده است لذابدینوسیله تاکید میگردد که برگ تشخیص های صادره تاتاریخ مزبور باید حداکثر لغایت 15/8/71 به مودیان ابلاغ گردد و همینطورترتیبی اتخاذ خواهندنمود که برگهای تشخیص مالیات مودیانی که برای عملکرد سال 70 ازتسلیم اظهارنامه مالیاتی درمواعد مقررخودداری  نموده اند حداکثرلغایت 6 ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی صادر و حداکثر ظرف یکماه و نیم  از انقضای تاریخ اخیرالذکر به مودی ابلاغ نمایند و این روند را برای سالهای آتی نیز ادامه دهند0 رونوشت این بخشنامه به دادستانی انتظامی مالیاتی ابلاغ و خواسته شده است که درحسن اجرای بخشنامه فوق الذکر  و همچنین این بخشنامه نظارت دقیق نموده و مراتب را مستمرا  به دفتر اینجانب گزارش نمایند0
 
 احمدحسینی
 معاون درآمدهای مالیاتی
پخش ویدیو

مقررات مرتبط