شماره: 64802/13043/4/30
تاریخ: 16/11/1374
پیوست:
 
چون درخصوص مطالبه مالیات بر درآمد حقوق و نحوه حل اختلاف و مسئله مرور زمان آن ابهاماتی بروز نموده است لذا جهت رفع ابهام لزوما متذکر میگردد : مطابق مقررات ماده 90قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 در موارد تخلف کارفرما از تکالیف مقرر در ماده 85قانون مذکور ، مالیات متعلق با رعایت مقررات ماده 157قانون مذکور قابل مطالبه است و بنا به تصریح ماده 90 مزبور ، چنانچه پرداخت کنندگان حقوق ظرف سی روز ازتاریخ مطالبه مالیات اعتراض نمایند ، این اعتراض قابل طرح در هیات حل اختلاف مالیاتی ذیربط بوده و در نتیجه مقررات ماده 238قانون یاد شده دراین مورد جاری نمی باشد . النهایه در مواردیکه با اسناد و مدارک مربوط اثبات شود که مالیات متعلق توسط کارفرما بموقع کسر ولی بحساب مربوط واریز نگردیده است ، وصول این مالیات از کارفرما مشمول مرور زمان نخواهد بود. ضمنا یادآورمی شود در موارد مطالبه مالیات حقوق ازپرداخت کنندگان حقوق بایستی مقررات ماده 237قانون مالیاتهای مستقیم دقیقا رعایت و مستندات مطالبه مالیات بخصوص نام و مشخصات و سمت حقوق بگیران و نیز مدت اشتغال و میزان حقوق هر یک در گزارش مربوط قید گردد. مفاد این بخشنامه به تائید هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی نیز رسیده است .
 
 
داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای مالیاتی
پخش ویدیو

مقررات مرتبط

بخشنامه: 30/4/2555/14962

شماره: 30/4/2555/14962تاریخ: 1370/04/08پیوست: اداره کل نظرباینکه براساس بند1 بخشنامه شماره 56174/3856-5/30مورخ 5/11/70 آخرین مهلت صدور برگ

جزئیات »

ماده های مرتبط

ماده 117

ماده ۱۱۷ـ ادارة امور مالیاتی مکلف است برابر مقررات این قانون ‌به اظهارنامة مربوط به

جزئیات »