باب اول : اشخاص مشمول مالیات

ماده 1

اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند :

۱ – کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم.

۲ – هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.

۳ – هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که ...

ماده 2

اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات‌های موضوع این قانون نیستند :

۱ – وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی ;

۲ – دستگاه‌­هایی که بودجه آنها وسیله دولت تأمین می‌شود.

۳ – شهرداری‌ها و ...