فصل اول : مالیات سالانه املاک

ماده 3

در تاریخ ( 27 / 11 / 1380 ) حذف شد.

ماده 4

در تاریخ ( 27 / 11 / 1380 ) حذف شد.

ماده 5

در تاریخ ( 27 / 11 / 1380 ) حذف شد.

ماده 6

در تاریخ ( 27 / 11 / 1380 ) حذف شد.

ماده 7

در تاریخ ( 27 / 11 / 1380 ) حذف شد.

ماده 8

در تاریخ ( 27 / 11 / 1380 ) حذف شد.

ماده 9

در تاریخ ( 27 / 11 / 1380 ) حذف شد.