فصل دوم : مالیات بر مستغلات مسکونی خالی

ماده 10

در تاریخ ( 27 / 11 / 1380 ) حذف شد.

ماده 11

در تاریخ ( 27 / 11 / 1380 ) حذف شد.