ماده 10 قانون مالیات های مستقیم [۱]

در تاریخ ( ۲۷ / 11 / ۱۳۸۰ ) حذف شد.

به موجب ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات­ های مستقیم مصوب ( ۲۷ / 11 / ‍۱۳۸۰ )، مقررات مربوط به وصول مالیات مستغلات مسکونی خالی موضوع متن قبلی مواد 10 و 11 حذف شد. البته به موجب بند 12 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات ­های مستقیم مصوب ( ۳۱ / 04 / ۱۳۹۴ )، مقررات مربوط به وضع مالیات بر واحدهای مسکونی خالی در ماده 54 مکرر الحاقی به قانون مزبور، تصریح شده است.