ماده 16 قانون مالیات های مستقیم [۱]

در تاریخ ( ۲۷ / 11 / ۱۳۸۰ ) حذف شد.

1 – به موجب ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات­ های مستقیم مصوب ( 1380 / 11 / 27 )، مقررات مربوط به وصول مالیات بر اراضی بایر موضوع متن قبلی مواد 12 تا 16 حذف شد.