ماده 20 قانون مالیات های مستقیم : [1]

حذف شد.

1 – به موجب بند 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات ­های مستقیم، مصوب ( 1394 / 04 / 31 )، ماده 20 حذف شد.