ماده 23 قانون مالیات های مستقیم

 در تاریخ ( 07 / 02/ 1371 ) حذف شد.