ماده 32 قانون مالیات های مستقیم [1]

حذف شد. 

1 – به موجب بند 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­ های مستقیم مصوب ( 31 / 4 / 1394 )، ماده 32 قانون و تبصره های آن حذف شد.