ماده 42 قانون مالیات های مستقیم : [1]

حذف شد.

1 – به موجب بند 6 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­ های مستقیم، مصوب ( 1394 / 04 / 31 )، ماده 42 حذف شد.