ماده 48 قانون مالیات های مستقیم

سهام و سهم‌الشرکه کلیه شرکت‌های ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای [1] شرکت‌های تعاونی براساس ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه به ‌قرار نیم در هزار [2] مشمول حق تمبر خواهد بود. کسور صد ( 100 ) ریال هم صد ( 100 ) ریال محسوب می‌شود.

تبصره : 

حق تمبر سهام و سهم‌الشرکه شرکت‌ها باید ظرف دو‌ ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و در مورد افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاریخ ثبت ‌افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها از طریق ابطال تمبر پرداخت شود.

افزایش سرمایه در مورد شرکت‌هایی که قبلا سرمایه خود را کاهش داده‌اند تا‌ میزانی که حق تمبر آن پرداخت شده است، مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود. [3]

۱ – به موجب ماده 27 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ( 01 / ۰۲ / 1394 )، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که از محل آورده نقدی یا مطالبات حال شده سهامداران افزایش سرمایه می دهند، از پرداخت حق تمبر موضوع ماده 48 قانون مالیات های مستقیم و تبصره آن معاف می باشند.

۲ – به موجب بند 10 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­ های مستقیم مصوب ( 31 / ۰۴ / 1394 )، عبارت « دو در هزار » در ماده 48 قانون به عبارت « نیم در هزار » تغییر یافت.

۳ – به موجب ماده 16 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات­ های مستقیم مصوب ( 27 / ۱۱ / 1380 )، تبصره های 2 و 3 متن قبلی ماده 48 قانون حذف شد.

آیین‌نامه و دستورالعمل