ماده 52 قانون مالیات های مستقیم

درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون‌ مشمول مالیات بر درآمد املاک می‌باشد. [1]

1 – به موجب ماده 17 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات­ های مستقیم مصوب ( 1380 / 11 / 27 )، تبصره ذیل ماده 52 قانون حذف شد.