ماده 76 قانون مالیات های مستقیم

در مواردی که نقل و انتقال موضوع ماده ‌52 این قانون حسب مورد مشمول مواد 59 یا 77 باشد، وجه دیگری بابت مالیات بر درآمد نقل و انتقال مزبور مطالبه نخواهد شد. [1]

1 – به موجب بند 14 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­ های مستقیم مصوب ( 31/ 04 / 1394)، متن ماده 76 قانون اصلاح ­شد.