ماده 79 قانون مالیات های مستقیم

حذف شد. [1]

1 – به موجب ماده 11 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات­ های مستقیم مصوب ( 07/ 02 / 1371)، متن ماده 79 قانون حذف شد.