ماده 90 قانون مالیات های مستقیم

در مواردی ‌که پرداخت‌کنندگان حقوق، ماليات متعلق را در موعد مقرر نپردازند يا کمتر از ميزان واقعی پرداخت نمايند، اداره امور مالياتی ذی صلاح [1] مکلف است ماليات متعلق را ‌به انضمام جرايم موضوع اين قانون محاسبه و از پرداخت‌کنندگان حقوق که در حکم مؤدی می باشند به موجب برگ تشخيص با رعايت مهلت مقرر در ‌ماده‌ 157 اين قانون مطالبه کند. حکم اين ماده نسبت به مشمولان ماده ‌88 اين قانون نيز جاری خواهد بود.

1 – به موجب بند 19 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات ­های مستقیم، مصوب ( 31 / 04 / 1394 )، در متن ماده 90 قانون، کلمه « ذی‌صلاح » جایگزین عبارت ‌« محل اشتغال حقوق ­بگیر، یا در مورد مشمولان تبصره ماده 82 این قانون، اداره امور مالیاتی محل پرداخت‌کننده حقوق » شد.