ماده 91 قانون مالیات های مستقیم

درآمدهاي حقوق به شرح زير از پرداخت ماليات معاف است : [1]

1 – روسا و اعضاي مأموريت‌های سياسی خارجی در ايران و روسا و اعضاي هيأت‌های نمايندگی فوق‌العاده دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دريافتی از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنين روسا و اعضای هيأت‌های نمايندگی سازمان ملل متحد و موسسات تخصصی آن در‌ايران نسبت به درآمد حقوق دريافتی از سازمان و موسسات مزبور در صورتی که تابع دولت جمهوری اسلامی ايران نباشند.

2 – روسا و اعضای مأموريت‌هاِی کنسولی خارجی در ايران و همچنين کارمندان موسسات فرهنگی دول خارجی نسبت درآمد حقوق دريافتی از دول متبوع خود به شرط معامله متقابل.

3 – کارشناس خارجی که با موافقت دولت جمهوری اسلامی ايران از محل کمک‌های بلاعوض فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی دول خارجی و‌يا موسسات بين‌المللی به ايران اعزام می شوند نسبت به حقوق دريافتی آنان از دول متبوع يا موسسات بين‌ المللي مذکور.

4 – کارمندان محلي سفارتخانه‌ها و کنسولگری ها و نمايندگی های دولت جمهوری اسلامی ايران در خارج نسبت به درآمد حقوق دريافتی از دولت‌ جمهوری اسلامی ايران در صورتی که دارای تابعيت دولت جمهوری اسلامی ايران نباشند به شرط معامله متقابل.

5 – حقوق بازنشستگی و وظيفه و مستمری و پايان خدمت و خسارت اخراج و بازخريد خدمت و وظيفه يا مستمری پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ايام مرخصی استفاده نشده. [2]

6 – هزينه سفر و فوق‌العاده مسافرت مربوط به شغل.

7 – حذف شد. [3]

8 – مسکن واگذاری در محل کارگاه يا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانه‌های ارزان قيمت سازمانی در خارج از محل کارگاه يا کارخانه که مورد ‌استفاده کارگران قرار می گيرد.

9 – وجوه حاصل از بيمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن.

10 – عيدی سالانه يا پاداش آخر سال جمعا معادل يک دوازدهم ميزان معافيت مالياتی موضوع ماده 84 اين قانون.

11 – خانه‌های سازمانی که با اجازه قانونی يا به موجب آيين‌نامه‌های خاص در اختيار مأموران کشوری گذارده می‌شود.

12 – وجوهي که کارفرما بابت هزينه معالجه کارکنان خود يا افراد تحت تکفل آنها مستقيما يا به وسيله حقوق‌بگير به پزشک يا بيمارستان به استناد‌ اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند.

13 – مزاياي غيرنقدي پرداختي به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافيت موضوع ماده 84 اين قانون.

14 – درآمد حقوق پرسنل نيروهای مسلح جمهوری اسلامی ايران اعم از نظامی و انتظامی، مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحميلی و آزادگان.

1 – به موجب بند ( چ ) ماده 8 قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ( 11/ 02 / 1402)، کارکنان شاغل در پارک های علم و فناوری مشمول این ماده می‌باشند. آیین‌نامه اجرائی آن ظرف سه ماه پس از تصویب قانون مذکور به پیشنهاد وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. 

2 – به موجب بند 19 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­ های مستقیم، مصوب ( 31/ 04 / 1394) عبارت « که در موقع بازنشستگی یا از کارافتادگی به حقوق‌بگیر پرداخت می‌شود » از بند 5 ماده 91 قانون حذف شد.

3 – به موجب ماده 35 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب ( 27/ 11 / 1380)، بند  7به همراه بندهای 15 و 16 از متن قبلی ماده 91 قانون حذف شد.