فصل چهارم : مالیات بر درآمد مشاغل

ماده 93

درآمدي که شخص حقيقي از طريق اشتغال به ‌مشاغل يا به عناوين ديگر غير از موارد مذکور در ساير فصل‌هاي اين ‌قانون در ايران تحصيل کند پس از کسر معافيت هاي مقرر در اين قانون ‌مشمول ماليات بر درآمد مشاغل مي‌باشد.
تبصره :

درآمد شرکت‌هاي مدني ( اعم از اختياري يا قهري‌ ) وهمچنين درآمدهاي ناشي از فعاليت‌هاي مضاربه در صورتي که ‌عامل ( مضارب‌ ) يا صاحب سرمايه شخص حقي...

ماده 94

درآمد مشمول ماليات مؤديان موضوع اين فصل‌ عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافة ساير درآمدهاي ‌آنان که مش...

ماده 95

صاحبان مشاغل موضوع اين فصل موظفند دفاتر و يا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعايت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظيم دفاتر تجاري موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظيم مي‌گردد براي تشخيص درآمد مشمول ماليات، نگهداري و اظهارنامه مالياتي خود را بر اساس آنها تنظيم کنند.

آئين‌نامه اجرائي مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش...

ماده 96

ماده 97

در­آمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می­باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مؤدی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرارگرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور می­تواند اظهارنامه‌های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را بر اساس معیارها و شاخصهای تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قر...

ماده 98

ماده 99

قراردادهای پیمانکاری موضوع مادة 76 قانون ‌مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی ‌آن که پیشنهاد آنها قبل از تاریخ تصویب این قانون می‌باشد ازلحاظ ‌تشخیص درآمد مشمول مالیات و نیز پرداخت چهار درصد مالیات مقطوع کماکان مشمول مقررات قانون فوق الذکر خواهند بود.

تبصره :

قراردادهای پیمانکاری موضوع مادة 76 قانون ‌مالیا...

ماده 100

مؤدیان موضوع این فصل این قانون مکلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت‌های شغلی خود را در یک­ سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق‌ نمونه‌ای که وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات ‌متعلق را به نرخ مذک...

ماده 101

درآمد سالانه مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم کرده‌اند تا ‌میزان معافیت موضوع ماده 84 این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ­های مذکور در ماده 131 این قانون مشمول مالیات خواهد بود. ‌شرط تسلیم اظهار...

ماده 102

در مضاربه‌، عامل ( مضارب‌ ) مکلف است در موقع ‌تسلیم اظهارنامه علاوه بر پرداخت مالیات خود مالیات درآمد سهم ‌صاحب سرمایه را بدون رعایت معافیت ماده 101 این قانون کسر و به عنوان مالیات علی‌الحساب صاحب سرمایه به حساب مالیاتی ‌واریز و رسید آن را به ادارة امور مالیاتی ذیرب...

ماده 103

وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می‌ کنند مکلف ­اند در وکالت­ نامه‌های خود رقم حق‌ الوکاله‌ها را قید نمایند و معادل ‌پنج درصد ( 5% ) آن بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالت­ نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر ‌باشد :

‌الف - در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد ( 5% ) حق‌الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله.

ب - در مواردی‌که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانوناً...

 

ماده 104

حذف شد.