ماده 102 قانون مالیات های مستقیم :

در مضاربه‌، عامل ( مضارب‌ ) مکلف است در موقع ‌تسلیم اظهارنامه علاوه بر پرداخت مالیات خود مالیات درآمد سهم ‌صاحب سرمایه را بدون رعایت معافیت 

ماده 101 این قانون کسر و به عنوان مالیات علی‌الحساب صاحب سرمایه به حساب مالیاتی ‌واریز و رسید آن را به ادارة امور مالیاتی ذی‌ربط و صاحب سرمایه ارائه ‌نماید.

تبصره :

در صورتی که صاحب سرمایه بانک باشد تکلیف‌ کسر مالیات صاحب سرمایه از عامل یا مضارب ساقط است‌.