فصل ششم : مالیات بر درآمد اتفاقی

ماده 119

درآمد نقدي و يا غير نقدي که شخص حقيقي يا حقوقي به صورت بلاعوض و يا از طريق معاملات محاباتي و يا به ‌عنوان جايزه يا هر عنوان ديگر از اين قبيل تحصيل مي‌نمايد مش...

ماده 120

درآمد مشمول ماليات موضوع اين فصل عبارت ‌است از صد درصد درآمد حاصله و در صورتي که غيرنقدي باشد، به ‌بهاي روز تحقق درآمد طبق مقررات اين قانون تقويم مي‌شود مگر در مورد املاکي که در اجراي مفاد ماده 64 اين قانون براي آنها ارزش ‌معاملاتي تعيين شده است که در اين صورت ارزش معاملاتي مأخذ محاسبة ماليات قرار خواهد گرفت‌.
تبصره :

در مورد صلح معوض و هبه معوض...

ماده 121

صلح با شرط خیار فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مالیاتی قطعی تلقی می‌گردد ولی در صورتی که ظرف شش ماه از تاریخ وقوع عقد معامله فسخ یا اقاله یا رجوع شود، وجوهی که به‌ عنوان مالیات موضوع این فصل وصول شده ‌است قابل استرداد می‌باشد.
در این صورت اگر در فاصله بین وقوع عقد و فسخ یا اقاله یا رجوع منتقل‌الیه از منافع آن استف...

ماده 122

در مورد صلح مالی که منافع آن مادام‌العمر یا برای ‌مدت معین به مصالح یا شخص ثالث اختصاص داده می شود بهای‌ مال به مأخذ جمع ارزش عین و منفعت در تاریخ تعلق منافع‌، مأخذ مالیات متصالح در تاریخ مزبور خواهد بود.

تبصره :

در صورتی که قبل از تاریخ تعلق منفعت‌ انتقالاتی‌ صورت گیرد، قیمت مذکور در سند مأخذ مالیات انتقال‌دهنده قرار خواهد گرفت که طبق مقررات این فصل...

ماده 123

در صورتی که منافع مالی بطور‌ دائم یا موقت‌ بلاعوض به کسی واگذار شود انتقال‌ گیرنده مکلف است مالیات‌ منافع هر سال را در سال بعد پرداخت نماید.

ماده 124

حذف شد. 

ماده 125

انتقالاتی که طبق مقررات فصل مالیات بر ارث‌ مشمول مالیات می‌باشد، مشمول مالیا...

ماده 126

صاحبان درآمد موضوع این فصل مکلف­ اند در هر سال اظهارنامه مالیاتی خود را در مورد منافع موضوع ماده ۱۲۳ این قانون تا آخر ‌اردیبهشت ماه سال بعد و در سایر موارد تا پایان ماه بعد ۱ از تاریخ تحصیل درآمد یا تعلق منافع به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را بپردازند.‌

در صورتی که معامله در دفاتر اسناد رسمی انجام و مالیات وصول شده باشد تکلیف تس...

ماده 127

موارد زیر مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود :
الف - کمک‌های نقدی و غیر نقدی بلاعوض سازمان‌های خیریه یا عام‌المنفعه یا وزارتخانه‌ها یا موسسات دولتی و شرکت­‌های دولتی یا شهرداری‌ها‌ یا نهادهای انقلاب اسلامی به اشخاص حقیقی غیر از مواردی که مشمول مالیات فصل حقوق است.
ب - وجوه یا کمک‌های مالی اهدایی به خسارت دیدگان جنگ، زلزله، سیل، آتش‌سوزی و یا حوادث غیر ...

ماده 128

درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد و مالیات‌هایی که طبق ‌مقررات این فص...