ماده 124 قانون مالیات های مستقیم

حذف شد. [1]

1 -به موجب بند 6 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­ های مستقیم مصوب ( 31 / 4 / 1394 )، ماده 124 قانون حذف شد.

ماده 124 قانون مالیات های مستقیم : 

مال مورد وصیت به نفع اشخاص معین در حدودی که وصیت قانونا نافذ است بعد از قطعی شدن آن در مورد وراث به سهم‌الارث آنها‌ اضافه و مشمول مالیات بر ارث می‌باشد و در مورد غیر وراث نسبت به کل آن مشمول مالیات این فصل خواهد بود.