ماده 136 قانون مالیات های مستقیم

وجوه پرداختی بابت انواع بیمه‌های عمر و زندگی [1] و از طرف مؤسسات بیمه که به موجب قراردادهای منعقده بیمه عاید ذی‌نفع می‌شود از پرداخت مالیات ‌معاف است.

1 – به موجب بند 33 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­ های مستقیم مصوب ( 31 / 4 / 1394 )، در ماده 136 قانون عبارت « انواع بیمه‌­های عمر وزندگی » جایگزین عبارت « بیمه عمر » شد.