ماده 140 قانون مالیات های مستقیم : 

در تاریخ ( ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ ) حذف شد.