ماده 142 قانون مالیات های مستقیم

درآمد کارگاه­‌های فرش دستباف و صنایع دستی و شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌های تولیدی مربوطه از پرداخت مالیات معاف است. [1]

1 – به موجب بند 36 ماده واحده قانون مالیات های مستقیم مصوب ( 31 / 04 / 1394 )، موضوع ماده 146 مکرر در مواد 133، 134، 139 « به استثنای بندهای ( الف )، ( ب ) و ( ز ) آن »، 142 ، 143 و تبصره 1 ذیل ماده 143 مکرر به عنوان مالیات به نرخ صفر منظور می شود.