ماده 184 قانون مالیات های مستقیم

ادارات ثبت مکلف اند در آخر هر ماه فهرست کامل ‌شرکت‌ها و موسساتی را که در طول ماه به ثبت می‌رسند و تغییرات‌ حاصله در مورد شرکت‌ها‌ و موسسات موجود و نیز نام اشخاص حقیقی یا حقوقی را که دفتر قانونی به ثبت رسانده‌اند با ذکر تعداد دفاتر ثبت شده و شماره‌های آن به اداره امور مالیاتی محل ‌اقامت موسسه ارسال دارند.