ماده 201 قانون مالیات های مستقیم

هرگاه مودی به قصد فرار از مالیات از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص ‌مالیات ملاک عمل می‌باشد و برخلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده است استناد نماید یا برای سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و‌حساب سود و زیان خودداری کند علاوه بر جریمه‌ها و مجازات‌های مقرر در این قانون از کلیه معافیت‌ها و بخشودگی‌های قانونی در مدت مذکور‌ محروم خواهدشد. [1]

1 – به موجب بند 51 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات ­های مستقیم مصوب ( 31 / 4 / 1394 )، تبصره ماده 201 قانون حذف شد.

تبصره ماده 201 قانون مالیات های مستقیم :
تعقیب و اقامه دعوی علیه مرتکبین نزد مراجع قضایی از طرف رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به عمل خواهدآمد.