ماده 208 قانون مالیات های مستقیم : 

در مواردی که نشانی مودی در دست نباشد اوراق مالیاتی یک نوبت در روزنامة کثیرالانتشار حوزة ادارة امور مالیاتی محل و اگر در محل مزبور روزنامه نباشد در روزنامة‌ کثیرالانتشار نزدیک‌ترین محل به حوزة ادارة امور مالیاتی ‌یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز آگهی می‌شود. این آگهی درحکم ابلاغ به مودی محسوب خواهد شد.

تبصره ۱ :

در متن اوراق مالیاتی ابلاغ شده باید علاوه بر مطالب مربوط‌، محل مراجعه‌، مهلت مقرر و تکلیف قانونی مودی ‌درج شده باشد.

تبصره ۲ :

در مورد مودیان مالیات مستغلات که نشانی آنها طبق مادة ۲۰۷ این قانون مشخص نباشد اوراق مالیاتی به ترتیب ‌مذکور در تبصرة مادة ۲۰۳ این قانون به محل مستغلی که مالیات آن ‌مورد مطالبه است ابلاغ خواهد شد.