ماده 219

شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول می‌شود که به ‌موجب بند (‌ الف ) ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردیده است. نحوه انجام دادن‌ تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت‌های هر یک از مأموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و هم...

ماده 220

اصلاحات عبارتی زیر در این قانون انجام می‌شود : ۱ - در مواد ذیل عبارت «‌ سازمان امور مالیاتی کشور » جایگزین عبارت «‌ وزارت امور اقتصادی و دارایی » می‌گردد : مواد ۲۶، ۲۹، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۵۷، ۸۰، ۱۱۴ و ۱۵۴ و تبصره ۲ ذیل آن، مواد ۱۵۸، ۱۵۹ و تبصره ذیل آن، مواد ۱۶۰، ۱۶۳...

ماده 221

در تاریخ ( ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ )، حذف شد.

ماده 222

در تاریخ ( ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ )، حذف شد. 

ماده 223

در تاریخ ( ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ )، حذف شد. 

ماده 224

در تاریخ ( ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ )، حذف شد. 

ماده 225

در تاریخ ( ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ )، حذف شد. 

ماده 226

عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر از طرف ‌مودیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان هستند موجب عدم رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان‌ آنها که در موعد مقرر قانونی تسلیم شده است در مهلت مذکور درمادة ۱۵۶ این قانون نخواهد بود. در غیر این صو...

ماده 227

در مواردی که اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان مودی حسب مورد قبول می‌شود و همچنین پس از تشخیص‌ علی‌الرأس و صدور برگ تشخیص‌، چنانچه ثابت شود مودی‌ فعالیت‌هایی داشته است که درآمد آن را کتمان نموده است و یا ادارة امور مالیاتی در موقع صدور برگ تشخیص از آن مطلع‌ نبوده‌اند، مالیات باید با محاسبة درآمد ناشی از فعالیت‌های مذکور تعیین و مابه‌التفاوت آن با رعایت مهلت مقر...

ماده 228

در مواردی که اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان مودی مورد قبول واقع نشود و یا اساسا مودی اوراق مزبور را در موعد مقرر قانونی تسلیم نکرده باشد، مالیات مودی طبق ‌مقررات این قانون تش...

ماده 229

اداره امور مالیاتی می‌توانند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هرگونه درآمد مودی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه ‌و رسیدگی نمایند و مودی مالیات مکلف به ارائه و تسلیم آنها می‌باشد و گرنه بعدا به نفع او در امور مالیاتی آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آن­که ‌قبل از تشخیص قطعی درآمد معلوم شود که ارائه آنها در مراحل قبلی به عللی خارج از حدود اختیار مودی میسر نبوده ...

ماده 230

در مواردی که مدارک و اسناد حاکی از تحصیل درآمد نزد اشخاص ثالث به استثنای اشخاص مذکور در ماده ۲۳۱ این قانون موجود باشد ‌اشخاص ثالث مکلف­اند با مراجعه و مطالبه اداره امور مالیاتی، دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات مربوط به درآمد مودی‌ یا مشخصات او را ارائه دهند وگرنه در صورتی که در اثر این استنکاف آنها زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارد...

ماده 231

در مواردی که ‌ادارات امور مالیاتی کتبا از وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداری‌ها و‌سایر موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مودی بخواهند مراجع مذکور مکلف­اند‌ رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند مگر این­که مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح...

ماده 232

اداره امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مودی به دست می‌آورند محرمانه تلقی و از ‌افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذی‌‍ربط در حد نیاز خودداری نمایند و در صورت ...

ماده 233

ماده 234

در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، حذف شد. 

ماده 235

ادارة امور مالیاتی مکلف است نسبت به مودیانی که‌ بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نموده‌اند حداکثر ظرف پنج‌ روز از تاریخ وصول تقاضای مودی مفاصا حساب مالیاتی ته...