ماده 222 قانون مالیات های مستقیم : 

در تاریخ ( 27 / 11 / 1380 )، حذف شد.