ماده 236 قانون مالیات های مستقیم : 

در تاریخ ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰، حذف شد.