ماده 237 قانون مالیات های مستقیم : 

برگ تشخیص مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیت‌­های مربوط و‌ درآمدهای حاصل از آن به ­طور صریح در آن قید و  برای مودی روشن باشد امضا‌ کنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام کامل و سمت خود را در برگ ‌تشخیص به ­طور خوانا قید نمایند و مسئول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هرجهت خواهند بود و درصورت استعلام مودی از نحوه‌ تشخیص مالیات مکلف­اند جزئیات گزارشی را که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است به مودی اعلام نمایند و هر گونه توضیحی را در این‌ خ بخواهد  به او بدهند