ماده 252 قانون مالیات های مستقیم : 

شورای عالی مالیاتی مرکب است از بیست و پنج ‌نفر عضو [۱] که از بین اشخاص صاحب نظر، مطلع و مجرب در امور حقوقی‌، اقتصادی‌، مالی‌، حسابداری و حسابرسی که دارای حداقل ‌مدرک تحصیلی کارشناسی یا معادل در رشته‌های مذکور می‌ باشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شوند.

تبصره 1 :

حداقل پانزده نفر از اعضاء شورای عالی مالیاتی ‌باید از کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا سازمان‌ها و واحدهای تابعه آن که دارای حداقل شش سال سابقه کار در مشاغل‌ مالیاتی باشند انتخاب شوند.

تبصره 2 :

جلسات شورای عالی مالیاتی با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمی است و تصمیمات آن با رأی حداقل نصف ‌به ‌علاوه یک حاضرین معتبر خواهد بود.

1 – به موجب تبصره 3 ماده 25 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ( 1400 / 03 / 02 )، تعداد شعب شورای عالی مالیاتی به دو برابر افزایش یافت. با توجه به افزایش تعداد شعب شورای عالی مالیاتی به شانزده شعبه، تعداد اعضای شورا به 49 نفر افزایش می یابد.