ماده 254 قانون مالیات های مستقیم : 

شورای عالی مالیاتی دارای هشت شعبه و هر شعبه ‌مرکب از سه نفر عضو خواهد بود.رئیس و اعضای شعب از طرف رئیس شورای عالی مالیاتی‌ منصوب می‌شوند. [۱]

1 – به موجب تبصره 3 ماده 25 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ( 1400 / 03 / 02 )، تعداد شعب شورای عالی مالیاتی به دو برابر افزایش یافت.بنابر این تعداد شعب شورای عالی مالیاتی به شانزده شعبه و تعداد اعضای شورا به 49 نفر افزایش می یابد.