ماده 264 قانون مالیات های مستقیم : 

وظایف دادستان انتظامی مالیاتی به شرح زیر است :

الف – رسیدگی و کشف تخلفات و تقصیرات ‌مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و همچنین سایر مأموران که طبق این قانون در امر ‌وصول مالیات دخالت دارند و نیز کسانی که با حفظ سمت وظایف مأموران مزبور را انجام می‌دهند و تعقیب آنها. [۱]

ب – تحقیق در جهات اخلاقی و اعمال و رفتار افراد مذکور.

پ – اعلام نظر نسبت به ترفیع مقام مأموران مالیاتی و‌ نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی.

ت – اقامه دعوی علیه مودیان و مأموران مالیاتی که در این قانون پیش‌بینی شده است.

1 – به موجب بند 57 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ( 31 / 4 / 1394 )، در بند ( الف ) ماده 264 قانون، عبارت « اعضای هیأت سه نفری موضوع بند3 ماده 97 این قانون و » حذف شد.