فصل دوم : تکالیف اشخاص مشمول

ماده 2

کلیه اشخاص مشمول مکلفند به ترتیبی که سازمان مقرر می کند، نسبت به ثبت­نام در سامانه مؤدیان اقدام کنند. خرده فروشی‌ ­ها و واحدهای صنفی که مستقیماً با...  

ماده 3

سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، سامانه مؤدیان را راه اندازی و امکان ثبت نام مؤدیان در سامانه و صدور صورتحساب الکترونیکی را از طریق سامانه مزبور فراهم کند.  

ماده 4

اصل بر صحت اطلاعات ثبت شده مؤدی در سامانه مؤدیان است، مگر خلاف آن اثبات شود.  

ماده 5

فرایند کلی ثبت معاملات و محاسبه مالیات بر ارزش افزوده در سامانه مؤدیان به...  

ماده 6

جمع صورتحساب های الکترونیکی صادره توسط هر مؤدی در هر دوره مالیاتی نمی تواند بیشتر از سه برابر فروش اظهار شده وی در دوره مشابه سال قبل، که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا...  

ماده 7

صورتحساب های الکترونیکی ثبت شده در سامانه مؤدیان به منزله ثبت آنها در...  

ماده 8

مؤدیانی که از ثبت‌­نام در سامانه مؤدیان خودداری کنند و نیز خرده فروشی­‌ها و واحدهای صنفی که مستقیماً با مصرف کننده نهائی ارتباط...  

ماده 9

در صورتی که مؤدی، برخی از فعالیت‌­ها و یا معاملات خود را کتمان کند، یا از صدور صورتحساب­های خود از...  

ماده 10

اشخاص مشمول مکلفند شماره حساب یا حساب های بانکی و شناسه یکتای دستگاه‌های کارتخوان بانکی ( pos ) یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی مورد استفاده برای فعالیت شغلی خود را به سازمان اعلام کنند.  

ماده 11

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری سازمان ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و...  

ماده 12

اشخاص مشمول مکلفند در صورتی­که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی به دلیل بروز حادثه یا نقص فنی فراهم نباشد مراتب را...  

ماده 13

در صورتی که به هر دلیل اعم از تعطیلی ( موقت یا دائم ) و یا انحلال واحد کسب وکار، بهره برداری از پایانه فروشگاهی به طور موقت یا دائم متوقف شود، اشخاص مشمول مکلفند مراتب را...  

ماده 14

اشخاص مشمولی که نسبت به تغییر شغل یا محل فعالیت، تغییر مالکیت یا اجاره واحد کسب وکار اقدام می کنند، مکلفند ظرف مدت ده روز تغییرات انجام شده را از طریق کارپوشه خود در سامانه...