ماده 12 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان :

اشخاص مشمول مکلفند در صورتی­که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی به دلیل بروز حادثه یا نقص فنی فراهم نباشد مراتب را تا پایان روز اداری بعد، از طریق کارپوشه خود در سامانه مؤدیان یا به هر طریق دیگری که سازمان اعلام می کند، حسب مورد به سازمان یا شرکت معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی اعلام کنند و تا زمان امکان پذیرشدن صدور صورتحساب الکترونیکی، فروش های خود را به ترتیبی که سازمان به موجب دستورالعملی مقرر می کند، ثبت و صورتحساب ­های صادره را به سازمان ارسال کنند. 

تبصره :

حکم این ماده در صورتی که امکان ثبت در سامانه موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم فراهم نباشد نیز جاری است.