ماده 17 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان :

سازمان موظف است در پنج سال اول پس از استقرار سامانه مؤدیان به منظور تشویق صاحبان مشاغل موضوع فصل چهارم باب سوم قانون مالیات های مستقیم که فروش­ های خود را با استفاده از پایانه فروشگاهی انجام داده و کالاها و خدمات موردنیاز خود را از واحدهای اقتصادی عضو سامانه مؤدیان خریداری کنند، معادل بیست درصد ( ۲۰% ) مالیات بر ارزش افزوده ای که مؤدی در هر دوره به سازمان پرداخت می کند یا یک درصد ( ۱% ) فروش وی ( هر کدام کمتر باشد )، حداکثر تا شصت میلیون ( ۶۰،۰۰۰،۰۰۰ ) ریال در هر دوره مالیاتی به عنوان پاداش همکاری مؤدی، از مالیات بر ارزش افزوده دوره بعدی وی ( و در صورتی که بیش از مالیات آن دوره باشد، دوره های بعد از آن ) کسر کند.

تبصره :

پاداش مؤدیان موضوع این ماده که طبق قانون، مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیستند، از مالیات عملکرد آنها در همان سال کسر می شود. پاداشی که به این مؤدیان تعلق می گیرد، از پنجاه درصد ( ۵۰% ) مالیات عملکرد ابرازی آنان بیشتر نخواهد بود.