فصل اول : تعاریف و کلیات

ماده 1

مفاهیم و اصطلاحات زیر، در این قانون، دارای تعاریف مشروحه ذیل می‌باشند : الف ‌) عرضه : واگذاری کالا یا ارائه خدمت به ‌غیر، از طریق هر نوع معامله یا عقد قانونی ب ) واردات : ورود کالا یا خدمت...

ماده 2

عرضه کالا ها و ارائه خدمات در ایران و واردات و صادرات آنها، از لحاظ مالیات و عوارض مشمول مقررات ‏این قانون است.‏ تبصره 1 : کالا ها و خدمات مشمول موضوع این قانون که توسط مؤدیان حقیقی خریداری، تحصیل یا تول...  

ماده 3

تاریخ تعلق مالیات و عوارض تاریخ صدور صورتحساب مطابق با مقررات است. تبصره ‌: قبوض آب، برق، گاز و مخابرات از آنجا که سند فروش کال...  

ماده 4

مؤدی مکلف است، حداکثر تا پایان ماهِ پس، از انقضای هر دوره مالیاتی، کل مالیات و عوارضی را که طی آن دوره به فروش کالا و یا ارائه خدمات توسط وی تعلق گرفته است، با رعایت تبصره 2 این ماده ‌و پس از کسر اعتبار مالیاتی خود، به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند، پرداخت...